Telefon Numaramız

(0312) 326 65 65

Adresimiz

Etlik Ayvalı Cd. 113,Keçiören/Ankara

KVKK Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”), ve Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla, ÖZEL DEVA TIP MERKEZİ tarafından veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında işbu Aydınlatma Metni düzenlenmiştir.

Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz ve İşliyoruz?

 • Kimlik Bilgileriniz (adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz)
 • İletişim Bilgileriniz (adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz)
 • Muhasebe kaynaklı bilgileriniz (banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz)
 • Tıp Merkezimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz,
 • Otopark kullanımınız halinde araç plaka bilgileriniz,
 • Sağlık Bilgileriniz (laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz),
 • Özel Deva Tıp Merkezi iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz
 • Özel Deva Tıp Merkezi çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz işlenmektedir.

Hangi Amaçlarla Kişisel Veri Topluyor ve İşliyoruz?

Özel Deva Tıp Merkezi tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz sayılan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir;

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Tıp Merkezimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
 • İlaç temini,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Sağlık hizmetlerinin geliştirmesi amacıyla değerlendirmelerde bulunma,
 • Araştırma yapılması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • E-bülten aboneliğinizin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi,
 • Tıp Merkezimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
 • Sağlık hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi,
 • Tıp Merkezimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımının analiz edilmesi ve sağlık verilerinizi saklanması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi,
 • Çalışanlarımızın eğitimi ve geliştirilmesi,
 • Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve işlemlerin geri alınması,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,
 • Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması,
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlar.

Şirketimizin ticari ve idari faaliyetleri kapsamında kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri ile Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde işlenebilmekte ve bu faaliyetlerin niteliğiyle bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Kişisel verileriniz, sağlık hizmetleri ve şirketimizin idari, ticari ve ekonomik faaliyetleri çerçevesinde; iş başvurusu toplama ve işe alım süreçlerini yürütme, müşteri ve potansiyel müşteriler ile irtibata geçme, organizasyon ve etkinlikler düzenleme ve bunları yürütme, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi gibi faaliyetleri sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılıyor?

Hizmet alanlarımıza ait kişisel verileriniz, Özel Deva Tıp Merkezi tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Özel Deva Tıp Merkezi ticari yahut bilimsel stratejilerinin planlanması ve icrası Özel Deva Tıp Merkezi ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla; özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilciler, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler, Elektronik Tıbbi Kayıtlar ve Elektronik Sağlık Kayıtları sistemlerine, şirket sunucu ve veri depolama ünitelerine, şirketimiz tarafından kullanılan yazılım uygulamalarına ve yedekleme sistemleri ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt içi ve gerektiğinde yurt dışına da aktarabilecektir.

İşlediğimiz kişisel verileriniz, işleme amacına uygun olarak, gerekli çalışmaların yürütülmesi, güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla yalnızca ilgili departmanlar ve bu departman bünyesinde çalışan yetkili kişiler ve iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

Özel Deva Tıp Merkezi faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahibi, KVVK’nın 11. maddesinde ve Yönetmeliğin 10. maddesinde sayılı haklarınız çerçevesinde, Özel Deva Tıp Merkezibaşvurarak;

 • Kişisel verilerinin ve/veya kişisel sağlık verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri ve/veya kişisel sağlık verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verilerini isteme,
 • Kişisel verilerin ve/veya kişisel sağlık verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin ve/veya kişisel sağlık verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin ve/veya kişisel sağlık verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve Yönetmeliğin 9. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel sağlık verilerinin silinmesini isteme,
 • İşbu maddenin (f) ve (g) bentlerinde belirtilen esaslar uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin/kişisel sağlık verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda Şirketin internet adresinde bulunan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu doldurarak, formda belirtilen yöntemlerden sizin için uygun olanı ile kimliğinizi ispatlamak suretiyle başvuruda bulunabilirsiniz.

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmanız ve yukarıda yer alan Özel Deva Tıp Merkezi bir başvuru yapmanız halinde, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) iş günü içinde sonuçlandırılacaktır.